Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden “Casa in Bocca al Lupo”

Artikel 1.

Algemene voorwaarden en begripsbepalingen

Artikel 2.

Totstandkoming huurovereenkomst

Artikel 3.

Betalingscondities

Artikel 4.

Kosten

Artikel 5.

Verplichtingen van de verhuurder

Artikel 6.

Verplichtingen van de huurder

Artikel 7.

Aankomst in en vertrek uit het vakantiehuis

Artikel 8.

Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de huurder

Artikel 9.

Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de verhuurder

Artikel 10.

Aansprakelijkheid en recht

Artikel 11.
Klachten

Artikel 1.

Algemene voorwaarden en begripsbepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder

van een vakantiehuis.

Huurder: degene die het vakantiehuis huurt van de verhuurder voor een bepaalde tijd en de overeengekomen

huurprijs aan de verhuurder heeft betaald.

Verhuurder: “Casa in Bocca al Lupo”, zijnde degene die het vakantiehuis aan de huurder verhuurt.

Huurovereenkomst: overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder met betrekking tot de huur van een

vakantiehuis.

Eigenaar: de eigenaar van het vakantiehuis, dan wel diens vertegenwoordiger (Beheerder), die het vakantiehuis in

overleg met de verhuurder aan de huurder ter beschikking stelt.

Huurprijs: prijs per overnachting maal het aantal overeengekomen overnachtingen. De huurprijs wordt vermeerderd

met kosten en eindschoonmaakkosten.

bedrag van Euro 75,–, dat de huurder bij aankomst in het vakantiehuis, de huurder betaalt aan de eigenaar /

beheerder voor eventuele kosten, schade of vermissing waarvoor de huurder verantwoordelijk is. Aankomst- en

vertrektijdstip: de tijden die tussen huurder en verhuurder zijn overeengekomen.

Artikel 2.

Totstandkoming huurovereenkomst

De verhuurder informeert de huurder over het huurobject, prijzen en voorwaarden die voor de totstandkoming van

de huurovereenkomst van belang zijn. De huurovereenkomst komt tot stand nadat de huurder de boeking via de

website van de verhuurder en daarna per mail volledig heeft afgerond en verstuurd en nadat de bevestiging hiervan

door de verhuurder aan hem is verstuurd.

Artikel 3.

Betalingscondities

De helft van de huurprijs dient direct na de boeking te worden voldaan via een banktransfer. De andere helft van de huurprijs dient uiterlijk 6 weken voor aankomst betaald te zijn.

Wanneer hieraan niet is voldaan vervalt het recht op huur van het vakantiehuis, een en ander met inachtneming van

het bepaalde in artikel 9. Een boeking binnen 6 weken voor aankomst dient in zijn geheel te worden voldaan in de

week van de boeking.

Artikel 4.

Kosten

Indien naast de huurprijs kosten van toepassing zijn dan zal dat op de website van de verhuurder, maar zeker op de

huurbevestiging vermeld staan. Huurder zal deze ter plekke aan de beheerder voldoen.

Artikel 5.

Verplichtingen van de verhuurder

De verhuurder draagt er zorg voor dat het vakantiehuis op het overeengekomen aankomsttijdstip in goed verzorgde

staat en conform de boekingsbevestiging aan de huurder beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 6.

Verplichtingen van de huurder

Bij aankomst in het vakantiehuis is de huurder verplicht de woning en de directe omgeving te inspecteren op

eventuele onveilige situaties. Indien er naar de mening van de huurder sprake is van een onveilige situatie, zal hij

onmiddellijk de eigenaar hiervan in kennis stellen. De huurder zal de eigenaar / beheerder redelijke tijd geven de

situatie in orde te brengen. Indien de situatie naar mening van de huurder niet voldoende veilig is geworden, dan zal

de huurder “Casa in Bocca al Lupo” hiervan onmiddellijk in kennis stellen.

In het vakantiehuis is overnachting toegestaan tot maximaal het aantal personen op de boekingsbevestiging.

Uitsluitend de met name genoemde personen die door de huurder bij de boeking zijn opgegeven zijn gerechtigd om

in het vakantiehuis te overnachten.

Overnachting van bezoekers is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van de verhuurder en betaling

van een nader overeen te komen extra huurprijs. Het is niet toegestaan personen in het vakantiehuis toe te laten,

anders dan de huurder en eventueel door hem aangewezen personen of vrienden, kennissen of familie. De huurder

is verantwoordelijk voor alle genoemde personen.

Bij overtreding van bovengenoemde bepalingen wordt de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden

en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd. Huurder blijft de volledige huurprijs verschuldigd. Na

ontbinding van de overeenkomst is de eigenaar gerechtigd het gehuurde direct aan een andere partij te verhuren.

Voorts is het niet toegestaan afgesloten privé ruimtes te openen. Bij het verlaten van het vakantiehuis, ook voor

korte tijd, dient het vakantiehuis volledig te worden afgesloten. Bij diefstal of vermissing als gevolg van het niet

nakomen hiervan zal huurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld. In het vakantiehuis mag niet

gerookt worden. Bij brand als gevolg van nalatigheid zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade.

Normaal gebruik van water en elektra is kosteloos. Indien blijkt dat er sprake is van buitenproportioneel hoog

verbruik dan zullen daarvoor kosten aan de huurder in rekening worden gebracht.

Artikel 7.

Aankomst in en vertrek uit het vakantiehuis

Aankomst en vertrek vinden plaats op de aankomst- en vertrekdata genoemd in de boekingsbevestiging. Aankomst

van de huurder is toegestaan vanaf 15.00 uur ( tenzij anders afgesproken met de verhuurder) Het vertrek dient

plaats te vinden voor 10.00 uur in de ochtend.

Bij aankomst controleert de huurder zelf of het vakantiehuis en inventaris compleet en onbeschadigd zijn. Als er iets

beschadigd is of ontbreekt, dient de huurder dit binnen 24 uur na aankomst te melden aan de eigenaar. Deze zal

zijn uiterste best doen het te repareren of te vervangen of aan te vullen.

Het te verwachten tijdstip van vertrek dient door de huurder tijdig doorgegeven te worden aan de eigenaar /

beheerder die samen met de huurder de woning inspecteert.

De vakantiewoning wordt na afloop van het verblijf door de huurder netjes en “bezemschoon” opgeleverd.

Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten. Verplaatst meubilair dient weer op de

originele plaats te worden teruggezet. Schade, defecten of vermissingen dienen direct door de huurder aan de

eigenaar te worden gemeld.

Artikel 8.

Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de huurder

Er kunnen door de huurder geen wijzigingen in een gedane boeking worden aangebracht anders dan na overleg

met en goedkeuring van de verhuurder.

Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de boeking van het verblijf in de vakantiewoning of beëindiging van de

huurovereenkomst door de huurder, zal geen restitutie plaatsvinden van de huurprijs. Dit ongeacht of de annulering

voor, tijdens of na het verblijf plaatsvindt.

Bij latere betrekking van, of voortijdige beëindiging van het verblijf in het vakantiehuis blijft de volledige huurprijs

verschuldigd.

Artikel 9.

Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de verhuurder

De verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen of wijzigen in de volgende gevallen:

a. bij het niet (tijdig) voldoen door de huurder van de huurprijs.

b. overmacht, oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van verhuurder

of huiseigenaar of hun naaste familie. Alle door de huurder betaalde bedragen voor nog niet verstreken

overnachtingen zullen binnen 30 dagen na beëindiging aan de huurder geretourneerd worden.

c. wegens omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verhuur van het vakantiehuis onmogelijk wordt zoals

onder andere: diefstal van inventaris, vernielingen aan het vakantiehuis en het ongeoorloofd toelaten van personen

zoals in artikel 7 omschreven. Indien dit aan de huurder te wijten is zullen betaalde bedragen voor nog niet

verstreken overnachtingen niet geretourneerd worden.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade die huurder lijdt als gevolg van de beëindiging van de

overeenkomst.

Artikel 10.

Aansprakelijkheid en recht

De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

a. diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, aan de huurder overkomen tijdens of ten gevolge van de huur van

en het verblijf in het gehuurde vakantiehuis.

b. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in het vakantiehuis, tijdelijk uitval of

storingen van water- en /of energiehuishouding, weg- en /of bouwwerkzaamheden in de omgeving van de

vakantiewoning.

c. schade of letsel als gevolg van het gebruik van het vakantiehuis, inbegrepen inventaris, of ongevallen in en rond

het vakantiehuis.

d. de verhuurder is niet aansprakelijk voor door de natuur veroorzaakte overlast (Storm, overstroming,

aanwezigheid van insecten en dieren, enz)

e. de verhuurder is niet aansprakelijk voor toezicht op de zwembad; gebruikmaking van de zwembad is voor volledig

eigen verantwoordelijkheid van de huurder.

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan,

ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel derden die zich met toestemming van

de huurder in of rond het gehuurde vakantiehuis bevinden. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de

gehuurde woning zullen de kosten aan de huurder worden doorberekend. Casa in Bocca al Lupo is bij voorbaat

gerechtigd de huurder ook na afloop van de huurperiode alsnog aansprakelijk te stellen, indien veroorzaakte schade

niet of niet naar behoren is betaald. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de huurder.

De verhuurder zal zich inspannen correcte informatie aan de huurder te verstrekken, maar is niet aansprakelijk voor

onverhoopte onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

Op alle geschillen tussen huurder en verhuurder is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11.

Klachten

Alle klachten die betrekking hebben op het gebruik van het vakantiehuis dienen door de huurder terstond bij de

eigenaar te worden ingediend. De huurder zal de eigenaar voldoende gelegenheid en medewerking geven de klacht

binnen redelijke tijd te verhelpen.

Indien geconstateerde gebreken of een klacht niet ter plaatse met de eigenaar kunnen worden opgelost dient de

huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de verhuurder. Deze zal zich inspannen om de klacht zo snel

mogelijk en naar tevredenheid van de huurder op te lossen.

Mocht de klacht niet bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze door de huurder schriftelijk en

gemotiveerd te worden ingediend bij de verhuurder. Klachten kunnen uiterlijk 30 dagen na afloop van het verblijf in

het vakantiehuis worden ingediend.

DISCLAIMER

Informatie die u verstrekt in ons gastenboek kan gelezen worden door andere bezoekers. Let u er daarom op dat u

geen persoonlijke informatie aan het gastenboek toevertrouwt. “Casa in Bocca al Lupo” behoudt het recht om

reacties naar eigen inzicht en zonder opgaaf van reden te weigeren of te veranderen.

Door het maken van een boeking wordt u opgenomen in ons adressenbestand. Als u hier geen prijs meer op stelt

dan kunt u dat doorgeven via de contactmogelijkheid op de website. In het kader van de Wet Bescherming

Persoonsgegevens verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden, behalve aan de wettelijke Italiaanse

instanties (t.w de gemeente en Ross2000 van de provincie Cuneo). Wij gebruiken uw gegevens om de status van

uw reservering en betaling bij te kunnen houden. Verder om u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden en

tenslotte om u op de hoogte te houden van onze diensten.

Op verschillende plekken op onze site is een link gemaakt naar websites van derden. Dit is bijvoorbeeld het geval

bij links en tips. “Casa in Bocca al Lupo” is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud hiervan.

Casa in Bocca al Lupo” geeft u tips om uw verblijf in Italië te veraangenamen. Opvolging van deze tips geschiedt

geheel op eigen risico van de huurder.

Van 17/8 tot 31/8 nog beschikbaarheid

 Neem contact op voor meer informatie